BlakeDeen

10 tekstów – auto­rem jest Bla­keDeen.

A kiedy przyjdę do ciebie, nieśmiałość zos­ta­wię przed drzmiami - tyl­ko mi nie mów, że za późno dla nas. 

myśl
zebrała 160 fiszek • 4 czerwca 2013, 19:34

Przyjdę do ciebie

Nie chcę żyć tyl­ko w twoich snach
naprawdę
chcę poz­nać przeznaczenie
ciszy marzeń już raz straconych

ślad szmin­ki na mo­jej szyi
jeszcze pachnie tobą
niech będzie mi świad­kiem
co by­liśmy tyl­ko przez chwilę

mówisz mi przyjdź, więc przyjdę
zostanę
i oczy sze­roko ot­worzę sercem 

erotyk
zebrał 164 fiszki • 9 marca 2013, 17:41

Ukocha­na mo­ja, dla Ciebie wyrzeźbię miłość moim gorącym ser­cem w siar­czys­tym mro­zie, zos­tań ze mną, proszę. 

myśl
zebrała 140 fiszek • 26 stycznia 2013, 19:42

Ta­jem­ni­ce by­wają po­ciągające, ale cza­sem nie war­to roz­wiązy­wać supłów za­wiąza­nych przez życie. 

myśl dnia z 24 lipca 2013 roku
zebrała 175 fiszek • 30 grudnia 2012, 20:02

Spełnienie

Składam po­całunek na twoich
słod­kich us­tach, zapłoń
pod moim do­tykiem warg,
nie pozwól błądzić myślom,
nie­chaj błądzą gorące dłonie,
two­je ciało niedo­powie­dze­niem słów
niech przyj­mu­je dar rozkoszy.
Pie­szczotą pragnę na­sycić twoją duszę,
tkam sub­telnie nasz wątek namiętności.
Mo­je pal­ce nie mają tajemnic,
bo ja w to­bie, a ty we mnie,
jes­teśmy nies­tygnącym spełnieniem. 

wiersz
zebrał 116 fiszek • 26 października 2012, 18:43

Lustro pożądania

Błądzę po twoim ciele
de­likat­ny­mi palcami.
Na krawędzi ust zostawiam
czułe pocałunki.
Za­pachem miłości ścielę
nasze wspólne łoże.
Na wyżynach pożądania
wni­kam w ciebie
sub­telną me­lodią spełnienia.
Odurzo­na moimi pieszczotami
pur­pu­rowy­mi z roz­koszy wargami
wy­pijasz mnie z kielicha namiętności.
Ub­ra­na w stułę pragnień
szep­tasz naj­czul­sze słowa,
op­la­tasz uda­mi mo­je usta.
Lus­tro naszych marzeń
od­bi­ja blask złączo­nych dusz. 

erotyk
zebrał 79 fiszek • 12 października 2012, 18:34

Zwierciadło natchnienia

Trzy­mam w dłoniach mrok.
W zwier­ciad­le natchnienia
pękają ob­licza wspomnień.
Ko­lej­ne pie­szczo­ty za­mieniają się
we wczo­raj­szy sen.
Czas zam­knął szka­tułkę myśli.
Z miłos­ne­go tchnienia
wra­casz do mnie burzą ciszy.
Niemym krzy­kiem, os­nu­ta tajemnicą
błyszczy two­ja twarz.
Pa­miętasz ?
Połącze­ni jed­nym sercem
do­tyka­liśmy ołtarza uczuć.
Dziś wsłucha­ny w drogę,
którą do mnie szłaś, umieram. 

wiersz
zebrał 73 fiszki • 8 października 2012, 19:26

Upojne pocałunki

Biegałaś wte­dy ze mną
między krop­la­mi deszczu,
dziś śle­py księżyc pokrywa
moją duszę żalem,
nie mogę cię objąć
na­wiasem moich ramion,
ciepły uśmiech uleciał
nu­coną me­lodią przez deszcz.
Ko­minek jeszcze buzuje
i pożądli­wym wzrokiem
wspo­mina two­je rumieńce.
Mkną mo­je tęsknoty,
śnią, że jeszcze kiedyś
po­damy so­bie ręce.
Uk­ry­tymi zmysłami
za­sieję two­je wspomnienie
w za­kamar­kach upoj­nych pocałunków. 

erotyk
zebrał 68 fiszek • 2 października 2012, 18:48

Rozpacz mojej duszy

Z drze­wa moich wspomnień
wiatr zry­wa stru­ny pragnień,
two­je włosy pachną jeszcze dniami
gdy tańczy­liśmy na ścieżce
przy­tulo­nych serc.
Trze­potem naszych ciał,
buchających lawą uniesień,
wi­rowa­liśmy w kielichu pożądania.
Nab­rzmiałymi us­ta­mi muskałaś
mo­je sil­ne ramiona.
Roz­pacz mo­jej duszy
pot­rze­buje ciebie dla miłości. 

erotyk
zebrał 69 fiszek • 29 września 2012, 12:08

Zakochana jesień

Pod­chodzę na­miętnie
do pejzażu twoich piersi.
Składam gorące usta
nasączo­ne pragnieniem
two­jej słodyczy.
Roz­cieram ciało ręcznikiem
pożąda­nia zamkniętego
w skrzy­ni zacza­rowa­nych rozkoszy.
Ob­da­ruj mnie moc­no roz­grza­nym sercem
żeby wzrusze­nie za­mie­szkało w ogrodzie
kwitnących as­trów jesienią. 

erotyk
zebrał 57 fiszek • 28 września 2012, 17:56
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BlakeDeen

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2016, 21:40BlakeDeen sko­men­to­wał tek­st Jeśli być sa­mot­nością... to [...]

13 listopada 2014, 00:37BlakeDeen sko­men­to­wał tek­st Dawno nie było o [...]